Provozní řád

Vážení rodiče, milí plaváčci,
jsme velice rádi, že jste si vybrali právě Studio Motýlek a pevně věříme, že u nás budete Vy i Vaše děti spokojeni. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedená zejména v tomto provozním řádu.
Vážíme si Vaší přízně a záleží nám na vytváření a udržení vřelých vztahů s Vámi a Vašimi dětmi. Považujeme proto za důležité a oboustranně korektní, abyste si byli od počátku vědomi nezbytnosti fyzického kontaktu Vašich dětí a našich lektorů při výuce plavání. Zdůrazňujeme však, že všichni naši lektoři jsou proškoleni tak, aby k takovému kontaktu s Vašimi dětmi přistupovali pouze a jen v situacích, kdy je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti Vašeho a ostatních dětí, které se výuky účastní. Děkujeme za pochopení. Vodě zdar.

Obsah

Studio Motýlek, s.r.o. se sídlem Třinecká 650, 199 00 Praha-Letňany IČO: 27114767 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 97338 (dále jen „společnost“)

I. HYGIENICKÉ POŽADAVKY

 1. Před vstupem do bazénu je nutné povinně se umýt bez plavek mýdlem, Dětem do jednoho roku stačí opláchnout zadeček v umývadle. Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit. Pokud máte Vy nebo Vaše dítě dlouhé vlasy je nutné je sepnout, nejlépe gumičkou. Plavecká čepice je vhodná, ne povinná.
 2. Pro děti do 1 roku jsou nutné přiléhavé plavečky s gumičkou kolem nožek i kolem pasu. Vzhledem k ochraně životního prostředí a omezení pohybu dětí, používejte, prosíme, jednorázové plavečky pouze ve výjimečných případech.
 3. Čůrání do odtokového kanálku je zakázáno, použijte nočník. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou.
 4. Do bazénu je zakázáno močit, použijte toaletu.
 5. Do prostoru šaten je zákaz vstupu v mokrých plavkách.
 6. Doprovod, který jde s Vámi na bazén, je povinen se převléknout (plavky, triko, šortk) a umýt si chodidla.
 7. Vstup na bazén je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu (včetně zbytkového) či jiné návykové/psychotropní látky a s infekčním kožním onemocněním:
  1. vstup do bazénu je zakázán osobám s projevy respiračního onemocnění.
  2. vstup do bazénu je zakázán osobám trpícím přenosnými nebo kožními chorobami, popřípadě přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vzduchem, vodou nebo kontaktem, dále pak osoby zahmyzené,
  3. v případě výskytu bradavic, které nejsou léčeny a sterilně zakryty voděodolnou náplastí, má instruktor možnost dítě vyloučit z výuky. V případě lokalizace bradavice na noze je nezbytné použití vhodné obuvi k bazénu.
 8. Rodiče a klienti zodpovídají za to, že jsou oni i jejich děti zdravé. V případě respiračního či jiného onemocnění si společnost vyhrazuje právo dítě či dospělého na lekci ani do společných prostor nevpustit. Klient je povinen na vyzvání, pokud je jeho dítě či on sám nemocen či vykazuje známky onemocnění, prostor bezprodleně opustit. Při nedodržení hygienických požadavků si vyhrazuje Studio Motýlek právo vyloučit klienta z kurzu bez nároku na vrácení peněz a požadovat náhradu způsobené škody.

II. HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ V DOBĚ PANDEMICKÝCH A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

 1. V případě respiračního či jiného onemocnění si vyhrazuje společnost právo dítě či rodiče na lekci nevpustit. V tomto případě bude lekce omluvena v rezervačním systému Auksys. Rodiče svojí účastí na lekci potvrzují, že ani oni, ani jejich děti nemají aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění. Není jim známo, že by přišli do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí a nebyla na ně z tohoto důvodu uvalena karanténa či izolace. V posledních dvou týdnech netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů či jiných příznaků spojenými se shora uvedenou nemocí.
 2. Pokud by rodiče vědomě ohrozili své okolí, osoby, kteří se nacházejí v prostorách společnosti či provoz společnosti tím, že by přišli do prostor společnosti, ač by jim bylo známo, že mají shora uvedené onemocnění či jinou nakažlivou nemoc nebo na ně byla uvalena karanténa, vyhrazuje si společnost právo požadovat náhradu způsobené škody. To samé platí i pro jiné prostory, kde společnost vykonává svou činnost.
 3. Lekce se zúčastní pouze zdravé osoby. Nikdo by neměl do vody plivat nebo smrkat.
 4. Klienti jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek. Musí se v areálu bazénu či tělocvičny pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob (s výjimkou rodinných příslušníků, žijících ve společné domácnosti) a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy, cca 1,5 m.
 5. Při vstupu do areálu společnosti jsou návštěvníci povinni si vydezinfikovat ruce prostředkem k tomu určeným, který zajistí provozovatel. V případě, že klienti či návštěvníci prostor společnosti nebudou dodržovat shora uvedené, nenese společnost žádnou odpovědnost.
 6. Klienti jsou povinni nosit roušku či respirátor při jakémkoliv pohybu na provozovně, s výjimkou chůze k dosažení vstupu do bazénu za účelem pobytu ve vodě (rouška se odkládá do košíčku na osobní věci). V případě pouhého pobytu na břehu bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku či respirátor používat.
 7. Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou hygienu. Je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem).
 8. Klienti a jiní návštěvníci provozovny společnosti se musí řídit aktuálními nařízeními vlády ČR či jiného oprávněného orgánu veřejné správy.

III. ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY

 1. Pobývat v prostorách společnosti je dovoleno pouze v provozní době, na základě smluvního vztahu. Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené (na základě podepsané a vyplněné písemné přihlášky).
 2. Celé kurzovné je nutno doplatit nejpozději před započetím 1. lekce v kurzu. Další podmínky stanoví obchodní podmínky a smlouvy mezi klientem a společností.
 3. V případě neuhrazení kurzovného účastník uhradí cenu lekce dle aktuálního ceníku tato částka bude klientovi vrácena po uhrazení celého kurzovného.
 4. V případě neuhrazení kurzovného nebo ceny za absolvovanou lekci/ lekce se toto jednání považuje za závažné porušení provozního řádu a obchodních podmínek a společnost je oprávněna vyloučit účastníka bez jakékoliv náhrady, dále je společnost oprávněna vymáhat dlužnou částku za řádně odučené lekce.
 5. Lekce pravidelně probíhají v kurzech, 1x týdně, v daný den a hodinu, které jsou uvedeny na průkazkách vydávaných společností a v rezervačním systému Auksys. Průkazku klient obdrží po doplatku celé částky kurzovného na 1. lekci, které je přítomen. Za ztrátu průkazky společnost účtuje manipulační poplatek 20,- Kč.
 6. Natáčení a focení v prostorách provozovny společnosti je povoleno pouze pro soukromé účely se zřetelem k zákonným ustanovením. Fotografie pořízené instruktory společnosti během programu, který organizuje, může společnost použít ke své veřejné prezentaci a propagaci. K tomuto dává klient svůj souhlas, který může vzít kdykoli písemně zpět.
 7. Do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost. V prostorách bazénu, šaten a sprch je zakázáno běhat či dělat projevovat jiné nebezpečné chování. Za poranění a úrazy, které si klient či jiná osoba přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního řádu či pokynů daným mu zaměstnancem společnosti, nenese společnost jako provozovatel odpovědnost. V případě úrazu bude zraněnému poskytnuto nezbytné ošetření a situace zapsána do knihy úrazů.
 8. V průběhu trvání lekce není možné, aby instruktorka plavala s dítětem místo klienta. Společnost poskytuje dětem a rodičům pouze adekvátní dopomoc odpovídající metodice daného prvku.
 9. Klient se zavazuje, že nikdy nenechá v prostorách společnosti dítě bez dozoru. Společnost nezodpovídá za chování dětí (pouze poskytuje lekce plavání), tj. rodiče jsou odpovědní za dohled nad svými dětmi ve všech prostorách společnosti po celou dobu
 10. Je přísný zákaz vynášení hraček z bazénu i z herny.
 11. V celé provozovně platí přísný zákaz kouření, požívání návykových látek a jakýchkoli nebezpečných předmětů jako jsou například zbraně či pyrotechnika.
 12. Po lekci plavání doporučujeme dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy, zvláště v zimních měsících. Do provozovny společnosti má klient možnost přijít 30 minut před začátkem jeho lekce. Doba aklimatizace po ukončení vaší lekce je maximálně 60 minut. Poté, prosíme, uvolněte hernu pro další klienty.
 13. Všechny věci je nutné si zamykat do skříněk. Nenechávejte své osobní věci bez dozoru, za neuzamčené věci společnost nepřebírá zodpovědnost. Společnost je za věci vnesené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník (dále jen „občanský zákoník“) odpovědná jen v případě, že byly odloženy na místě určeném k tomuto účelu, což je uzamykatelná skřínka.  Za věci odložené se považují věci, které se dle charakteru provozu zpravidla odkládají. Byla-li ztráta klientovi či jiné osobě způsobena jeho nedbalostí, jako je například zapomenutí klíčku v zámku skřínky, nenese společnost odpovědnost. Povinností klienta či jiné osoby je při odcizení věci okamžitě osobně toto nahlásit Policii ČR.
 14. Za ztrátu klíčku, či poškození zámku skříňky bude po recepční či jiným zaměstnancem společnosti požadována částka 300 Kč, popřípadě vyšší v návaznosti na výši škody.
 15. V provozovně společnosti panuje zákaz úmyslného poškozování vybavení provozovny. Pokud dítě či dospělá osoba poničí či si přisvojí jakékoliv majetek společnosti, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu, popřípadě další náklady s tím spojené.
 16. Není možné nechat děti samotné bez dozoru odpovědné osoby v herně. Prosíme, uklízejte po svých dětech hračky na k tomu určené místo. Prosíme, buďte k sobě ohleduplní. Jakékoliv znečištění v herně hlaste recepční. Nepřebalujte své děti v herně, ale v tomu určené místnosti.

IV. SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ NA LEKCI:

 • hygienické potřeby, osušky, župan, plavecké potřeby (plavky, plavecká čepice a brýle), mycí potřeby
 • gumovou obuv určenou k bazénu pro děti od 3 let i rodiče
 • průkazku na plavání
 • hračku pro děti, není možné odnášet hračky z bazénu
 • věci na převlečení pro rodiče

V. SPECIFIKA KURZU PLAVÁNÍ V RÁMCI KURZU VANIČEK

 1. Technické informace:
  1. obsah laminátové vany 1 m3 vody
  2. velikost: 80 x 100 x 120 cm
  3. vana je napouštěná před lekcí pitnou vodou z vodovodního řadu
  4. vanička se v průběhu lekce vypouští o 1/2 a ředí vodou z vodovodního řadu na následující lekci
 2. Rodiče se dohodnou s lektorkou, zda bude dítě plavat bez plavek či v plavkách.
 3. V ostatních záležitostech se řídí tímto provozním řádem, obchodními podmínkami, smluvními ujednáními a pokyny instruktorů.

VI. SPECIFIKA KURZU CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ SPOLEČNOSTI

 1. Seznam potřebných věcí na lekci:
  1. věci na převlečení pro dítě (nedoporučujeme dupačky) i rodiče, tzn. oblečení a obuv vhodné do tělocvičny s bílou podrážkou
  2. lahvičku s pitím
  3. pro miminka hadrovou plenu na cvičení
  4. průkazku na cvičení
 2. Rodiče i děti jsou povinni se do tělocvičny převléknout a přezout. Pokud má klient nebo jeho dítě dlouhé vlasy, je nutné je sepnout, nejlépe gumičkou. Do prostoru šaten možno vstupovat po přezutí.
 3. Společnost nezodpovídá za chování dětí (pouze poskytuje lekce cvičení). Do tělocvičny může s dítětem pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost. Rodiče nesmí z bezpečnostních důvodů využívat s dětmi lezeckou stěnu bez dozoru instruktorky.
 4. V průběhu trvání lekce není možné, aby instruktorka s vaším dítětem cvičila. Na lekci nemohou s dětmi z bezpečnostních a organizačních důvodů jejich sourozenci, pokud nejsou řádně přihlášeni v kurzu a nemají s sebou doprovod dospělé osoby.
 5. V ostatních záležitostech se řídí tímto provozním řádem, obchodními podmínkami, smluvními ujednáními a pokyny instruktorů.

VII. PARKOVÁNÍ

 1. Parkování je možné v přilehlých ulicích na a na parkovišti z ulice Vratimovská – modrá placená zóna.
 2. Parkování je možné před hlavním vchodem a ve dvoře do budovy, kde se společnost nachází.

VIII. SPECIFIKA KURZU PLAVÁNÍ NA VÝSTAVIŠTI

 1. Klienti se zavazují ctít jak tento provozní řád tak provozní řád bazénu, kde je kurz plavání vykonáván, tj. bazénu na Výstavišti.
 2. Lekcí se mohou zúčastnit pouze děti, které mají zaplaceno kurzovné, jsou zapsány v rezervačním systému Auksys a mají svou plaveckou průkazku, kterou obdrží od instruktorů během první lekce, které se zúčastní. Pokud dítě průkazku nemá, recepční ho může pustit do bazénu na základě povolení instruktora. Platí to zejména pro děti, které průkazku nedostaly nebo si jdou lekci vyzkoušet.
 3. Do šatny děti přicházejí nejdříve 15 minut před začátkem své lekce. Recepční děti dříve dovnitř nepustí.
 4. Rodiče dětí se lekcí nezúčastňují. Mohou být přítomni na první lekci a na lekci ukázkové, která je vyhlašována zpravidla jednou za kurz. Jejich přítomnost na jiné lekci je možná pouze se souhlasem instruktora. Rodičům není dovoleno zasahovat do výuky.
 5. Svlékat se a oblékat se je povoleno pouze v šatnách. Děti obdrží klíček ke skřínce v šatně a jsou povinné si je zamknout. Děti od osmi let navštěvují šatny příslušné svému pohlaví. Děti jsou povinny se před vstupem na bazén osprchovat bez plavek. Po dobu pobytu v šatně za své děti zodpovídají rodiče. Zodpovídají za ně až do doby, kdy jim začíná lekce plavání.
 6. Děti přichází na bazén nejdříve 5 minut před začátkem lekce. Je zakázáno vstupovat do vody před začátkem a po skončení lekce. Je zakázáno běhat po stranách bazénu před lekcí, během lekce i po ní. Také je zakázáno strkat se u kraje, navzájem se házet do vody nebo skákat, pokud to není na pokyn instruktora.
 7. Instruktor za děti zodpovídá po dobu trvání jejich lekce v bazéně. Děti s dlouhými vlasy jsou povinné si je stáhnout do gumičky nebo použít plaveckou čepici. Není povoleno plavat ve spodním prádle či jiném oblečení, každé dítě musí mít čisté plavky. Požadujeme plavecké brýle.
 8. Instruktor má právo vyloučit dítě z lekce při závažném porušení kázně. V tomto případě je dítě posazeno u bazénu do konce lekce. Tento kázeňský přestupek sdělí rodičům dítěte.
 9. V případě zdravotních problémů dítěte (kašel, rýma, bolesti) má instruktor právo vyloučit dítě z lekce. V případě zdravotních obtíží (bolení břicha, hlavy, úraz) kontaktuje učitel telefonicky co nejdříve rodiče dítěte.
 10. Během lekce může dítě opustit bazén na nezbytně krátkou dobu (použití toalety, nutné občerstvení), po tuto dobu za dítě zodpovídá instruktor.
 11. Lekci ukončuje instruktor. Po skončení lekce děti z bazénu odchází do šaten.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat provozní řády společnosti a dbát pokynů instruktorek či jiných zaměstnanců společnosti. Jakékoli porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást přihlášky a obchodních podmínek.

V Praze dne 1. 2. 2021
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023